Количество мнений: 25,610,633

5,181 торговых марок
457,840 изделий
Diplotop - сравнение изделий - это мнения пользователей и тесты изделийЧтобы найти лучшее изделие, Diplotop сравнивает AEG-ELECTROLUX Z 5634 DUO CLEAN и конкурентов с учетом 25 мнений.

Оплаченные ссылки

Скачать инструкцию AEG-ELECTROLUX Z 5634 DUO CLEAN

ПОИСК
Торговая марка или производитель:
Модель :

Все ссылки на AEG-ELECTROLUX
Самые популярные изделия AEG-ELECTROLUX
Найти лучшие изделия
Автомобили
Оборудование GPS
Ноутбуки
Принтеры
Телевизоры
Проекторы домашнего кинотеатра
Усилители домашнего кинотеатра
MP3-плееры
Сотовые телефоны
Стиральные машины
Хлебопечи
Холодильники
Утюги
Швейные машины
Пылесосы
Цифровые фотокамеры
Цифровые видеокамеры и видеомагнитофоны
Плееры Blu-ray
Сиденья для автомобилей
Коляски
Газонокосилки
Ленточно-шлифовальные станки
Дрели
...
высокая эффективность Надежность
Удобство использования Соответствие цене

Мнение о AEG-ELECTROLUX Z 5634 DUO CLEAN

Пользователи считают, что у AEG-ELECTROLUX Z 5634 DUO CLEAN нет особых проблем с удобством использования.Это изделие считают относительно ненадежным., Большинство придерживается одного мнения. Убедитесь в том, что AEG-ELECTROLUX Z 5634 DUO CLEAN подходит вам, с помощью других пользователей Diplofix.

По мнению пользователей, это изделие эффективно., Практически все согласны по этому вопросу. В среднем это считают очень дорогим Вы найдете ответы на вопросы о AEG-ELECTROLUX Z 5634 DUO CLEAN в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры, принадлежности и т.д.)
Оплаченные ссылки
Фрагмент инструкции:
8+10 9+12 11 Забележка! Не използвайте почистващи препарати и избягвайте да пипате нежната повърхност на филтъра. 12 Èçâàäåòå ôèëòúðà è êàïàêà, êàêòî ïîêàçàíî. 6b 22 Áúëãàðñêè ÏÎ×ÈÑÒÂÀÍÅ ÍÀ ÌÀÐÊÓ×À È ÍÀÊÐÀÉÍÈÊÀ. ÑÌßÍÀ ÍÀ ÁÀÒÅÐÈÈÒÅ 1 2 3 4 Ïðàõîñìóêà÷êàòà ñå ñàìîèçêëþ÷âà, êîãàòî ñå çàäðúñòè íàêðàéíèêúò, òðúáàòà èëè ìàðêó÷úò èëè êîãàòî çàïî÷íå äà ìèãà èíäèêàòîðúò çà ïðåãðÿâàíå (êàðòèíà 1). Àêî òîâà ñå ñëó÷è, èçêëþ÷åòå îò çàõðàíâàíåòî è îñòàâåòå ïðàõîñìóêà÷êàòà äà ñå îõëàäè â ïðîäúëæåíèå íà 30 ìèíóòè. Ïî÷èñòåòå çàäðúñòåíàòà ÷àñò è/èëè ñìåíåòå ôèëòúðà/ôèëòðèòå è âêëþ÷åòå îòíîâî. 2 Èçïîëçâàéòå ëåíòà çà ïî÷èñòâàíå èëè íåùî ïîäîáíî, çà äà ïî÷èñòèòå òðúáèòå è ìàðêó÷à. 3 Ìàðêó÷úò ìîæå äà áúäå îòïóøåí è ÷ðåç ñòèñêàíå. Âíèìàâàéòå îáà÷å, çàùîòî çàäðúñòâàíåòî ìîæå äà å ïðè÷èíåíî îò ïàð÷å ñòúêëî èëè èãëè. Забележка! Гаранцията не покрива щети по маркучите, причинени при почистването им. 4 Çà äà èçáåãíåòå âëîøàâàíå íà ðàáîòàòà íà íàêðàéíèêà çà êèëèìè/òâúðäè íàñòèëêè, ïî÷èñòâàéòå ãî êîëêîòî å âúçìîæíî ïî-÷åñòî...

Удобство использования
Пользователям задали следующий вопрос:

Каково удобство использования Z 5634 DUO CLEAN?

Количество пользователей, ответивших на вопросы и оценивших изделие: 25. Оценка 10/10 ставится, если AEG-ELECTROLUX Z 5634 DUO CLEAN - это очень удобно.

Данные о мнениях (приближенно) представлены на следующем графике:

00112347331
012345678910

Задержите курсор мыши над столбцом на несколько секунд, и вы увидите, сколько человек участвовало в оценке.

Статистические данные:

= 6.48
= 1.92

Средняя оценка: 6.48
высокая эффективность
Пользователям задали следующий вопрос:

Какова эффективность Z 5634 DUO CLEAN?

Количество пользователей, ответивших на вопросы и оценивших изделие: 25. Оценка 10/10 ставится, если AEG-ELECTROLUX Z 5634 DUO CLEAN в своей области является лучшим с технической точки зрения, обладает лучшим качеством или предлагает самый большой набор возможностей.

Данные о мнениях (приближенно) представлены на следующем графике:

000011042602
012345678910

Задержите курсор мыши над столбцом на несколько секунд, и вы увидите, сколько человек участвовало в оценке.

Статистические данные:

= 6.40
= 1.65

Средняя оценка: 6.4
Надежность
Пользователям задали следующий вопрос:

Какова надежность Z 5634 DUO CLEAN?

Количество пользователей, ответивших на вопросы и оценивших изделие: 25. Оценка 10/10 ставится, если вы считаете, что AEG-ELECTROLUX Z 5634 DUO CLEAN надежное изделие и проработает долго.

Данные о мнениях (приближенно) представлены на следующем графике:

00001943530
012345678910

Задержите курсор мыши над столбцом на несколько секунд, и вы увидите, сколько человек участвовало в оценке.

Статистические данные:

= 6.44
= 1.53

Средняя оценка: 6.44
Соответствие цене
Пользователям задали следующий вопрос:

Оправдывает ли Z 5634 DUO CLEAN свою цену?

Количество пользователей, ответивших на вопросы и оценивших изделие: 25. Оценка 10/10 означает, что AEG-ELECTROLUX Z 5634 DUO CLEAN действительно недорогое изделие с учетом своих возможностей.

Данные о мнениях (приближенно) представлены на следующем графике:

20011563610
012345678910

Задержите курсор мыши над столбцом на несколько секунд, и вы увидите, сколько человек участвовало в оценке.

Статистические данные:

= 5.84
= 2.24

Средняя оценка: 5.84

Свяжитесь с командой Diplotop
Основные бренды
Лучшие изделия
Часто оцениваемые изделия
Новые изделия
Карта сайта
Rss
Cсылки на букву A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.